Oblasť

Lokalita Budiš s výskytom minerálnej vody sa nachádza v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny.

Priľahlé okraje pohoria Žiaru majú nadmorskú výšku približne 600 m a sú cca 120 m nad úrovňou tamojších údolných nív. Turčiansku kotlinu tvoria početné mierne vyvýšeniny oblých tvarov s prevýšením 20-30 m. Hlavným vodným tokom v žriedelnej oblasti je regulovaný potok Jasenica, prítok rieky Turiec.

Údolné nivy majú malý spád, sú zamokrené, až bahnité. Priemerná ročná teplota sa pohybuje v danej lokalite medzi 6–7°C, priemerný ročný úhrn vodných zrážok 800–900 m a priemerné trvanie snehovej pokrývky trvá 80–100 dní.

Minerálne vody pôvodne vyvierali rozptýlene na nive potoka Jasenica, s najvyšším výskytom na úrovni ohybu štátnej cesty Dubové – Jasenovo v obci Budiš. Následkom sústredených záchytov, drenáže a regulácie potoka prírodné vývery postupne zanikli (registrácia p. Tkáčik, 1960).

Minerálne vody v oblasti Budiša sú vadózneho pôvodu, zásoby sú dopĺňané infiltrujúcimi zrážkovými vodami.

Z genetického hľadiska ich zaraďujeme preto k vodám petrogénnym. Žriedlovú štruktúru minerálnych vôd v Budiši je možné označiť za otvorenú, s rozčlenením štruktúry na infiltračnú, akumulačnú a výverovú oblasť.

Výverová oblasť je poloodkrytá, minerálna voda vyviera až zo sekundárnych akumulácií v povrchových útvaroch. Za infiltračné oblasti minerálnych vôd podkladáme územie južné a západné od výverovej oblasti v pohoriach Žiar a Malá Fatra. Územie je budované horninami kryštalinika a karbonátovými horninami mezozoika, ktoré sa ponárajú pod neogénnu výplň kotliny.

Podľa výsledného chemického zloženia minerálnych vôd v Budiši predpokladáme, že na ich vytváraní sa zúčastňujú dva genetické typy podzemných vôd. Vody hlbšieho obehu silikatogénne, viazané svojim obehom na horninové prostredie kryšatlinika a vody plytšieho obehu v karbonátových horninách mezozoika.

Výstup minerálnych vôd s obsahom voľného CO2 v oblasti Budiša podmieňuje priaznivá geologicko-tektonická stavba tohto územia.

Minerálna voda Budiš má vďaka nádhernému a čistému prostrediu osviežujúcu chuť a blahodarné účinky na celý organizmus. Priaznivo pôsobí na tráviaci, dýchací systém a činnosť obličiek. Nahrádza nedostatok minerálov a vhodne dopĺňa dennú potrebu vápnika.

Budiš je minerálna voda vynikajúcej kvality, jedinečnej chuti, s bohatou a dlhoročnou tradíciou.